m

Всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка. Лао Цзъ

Последвайте ни

Последвайте ни:

Пишете ни

GO UP
Image Alt

Условия за записване

Условия за записване

Общи условия за организирано пътуване

 

1 .Записване за пътуване
1.1.Записване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТе длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за срока на валидност на неговата резервация.

 

2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, да подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

 

З. Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, при подписване на договор размерът на депозита е 30% от общата цена, като доплащането до пълният размер на стойността на пътуването е до 21 дни преди датата на отпътуване, освен ако изрично не е упоменато друго в офертата.

3.3.Окончателно плащане: не по-късно от 21 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3.4. Увеличението на цената на организираното пътуване е възможно при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването /пристанищни, летищни и др./, промяна на цените на допълнителните услуги, промяна на валутните курсове, възникнали след сключването на договора до датата на заминаване.

3.5. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.

3.6. Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените значителни промени в 3-дневен срок след получаване на уведомлението от него, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението.

3.7. В случая на т. 3.5. и 3.6 , Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:

3.7.1. Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;

3.7.2. да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;

3.7.3.да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.

 

4. Права и задължения на страните:
4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на избрано застрахователно дружество и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.

4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването.

4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор с номер на застрахователна полица 03700100001874 от дата 08.03.2019 г., по застраховка „Отговорност на туроператора”, съгласно чл. 97 (aл.1) от ЗТ, сключена с ЗД Евроинс АД. Сертификатът за сключения договор се представя на Потребителя преди началото на пътуването.

4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. при пътуванията извън България да си осигуря необходимите за всички лица, за които сключва този договор, лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България, със срок на валидност не по-малко от 6 месеца след датата на завръщането,

4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.

4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. Имунизациите, когато такива се изискват, се организират и заплащат от Потребителя.

4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето.Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

 

5. Отговорност на Страните:
5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения, доколкото е получил възстановяване на суми,

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
– забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя, при неспазване на българския закон или законите на страните, в които се организира пътуването;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.7.В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, ако в договора не са посочени други условия, Туроператорьт удържа следните неустойки:

5.7.1. при пътуване в чужбина:
а) 60 и повече дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.
г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването
е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването

5.7.2. при пътуване в страната:
а) 20 и повече дни преди датата на пътуването без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

5.7.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.7.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

 

6.Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентия български съд в град София.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването.

6.4. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
6.5. Туроператорът има право да поиска от Потребителя информация за качеството на услугата посредством попълване на анкетна карта, по телефона или в разговор.

 

7. Ред за изменение и прекратяване на договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и бълг. законодателство.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

7.4. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания. Потребителят дава съгласие за обработката на личните данни по този начин и заявява, че е осигурил съгласието за това на другите лица, за които се отнася този договор. Политиката на туроператора за обработка на лични данни е на разположение на потребителя в офиса на Туроператора и е осигурена възможност за запознаване с нея.

Нито една от екскурзиите на този сайт не е подходяща за хора с ограничена подвижност.

При получаване на предварителна информация за туристически пакет на ТравълМакс, клиентът трябва да се запознае със и да подише „Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети” по смисъла на чл. 82 от ЗТ.